e-shop, fakturácia

realizácie
objednávka rastlín

predajňa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky firmy: Bc. Zuzana Vajdová.

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti Bc. Zuzana Vajdová, Poľná 207, 01302 Nededza, IČO: 43575030. DIČ: 1078194051 zapísanej na okresnom úrade v Žiline s číslom  živnostenského registra: 330-14927 a našich zákazníkov (ďalej len „spotrebiteľ“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.vajda.sk

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické osoby aj fyzické osoby spôsobilé na právne úkony za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Tieto obchodné podmienky platia v znení v deň odoslania elektronickej objednávky spotrebiteľom uvedenom v internetovom obchode www.vajda.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Bc. Zuzana Vajdová .

2. Definícia pojmov
Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Bc. Zuzana Vajdová so sídlom na Poľnej ulici 207, 013 02 Nededza.

Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Bc. Zuzana Vajdová ,. a to predovšetkým vystavením objednávky v písomnej alebo elektronickej forme cez e-shop, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.
Produkt znamená predmet nákupu a predaja osobne alebo prostredníctvom e-shopu, či objednaním cez e-mail.

3. Objednávka produktu:

Odberateľ  objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.vajda.sk    písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Odoslaním elektronickej objednávky odberateľ  bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného alebo poštovného uvedenú v týchto obchodných podmienkach v časti Poštovné a balné.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky objednávky, vrátane tých, ktoré sú podané prostredníctvom internetu, sú záväzné. Podaním objednávky odberateľ potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom.

Pre objednanie tovaru je potrebné kliknúť myšou na políčko „Do košíka“ a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa môžete rozhodnúť, či si prajete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený objednávkový formulár) alebo pokračovať v nakupovaní.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne  číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a odberateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Odberateľ je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný a uviesť správny telefonický kontakt, na ktorom bude prepravcom zastihnuteľný. Odberateľ je tiež povinný uviesť správny e-mailový kontakt, pre odoslanie potvrdenia objednávky a ďalšie informácie o dostupnosti tovaru a možnosti jeho prepravy.

Objednávka sa dokončí potvrdením políčka „ODOSLAŤ“ s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Najneskôr do 72 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s odberateľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Odberateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze, ak o to požiada predávajúceho písomnou alebo elektronickou formou. 

Odberateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s odberateľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u odberateľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (poštou, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci odberateľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ odberateľ opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

Pri stornovaní objednávky v čase, keď bol už tovar odoslaný, si predávajúci vyhradzuje právo vyúčtovať storno poplatky až do výšky plnej sumy objednávky. V prípade, že bol tovar už odoslaný, odberateľ objednávku nestornoval a zásielku napriek tomu neprevzal, predávajúci si vyhradzuje právo faktúrovať náhradu poštovného ku odberateľovi aj od odberateľa späť – teda aj vrátenie neprevzatého balíka.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, pokiaľ sa nedohodne s odberateľom na novom plnení. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
 

Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobne na prevádzke, prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou.

Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky predávajúceho, odberateľ svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúre predávajúceho potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 10 dní od písomnej, telefonickej, mailovej alebo výzvy predávajúceho. Pri neakceptovaní tejto výzvy má predávajúci právo predať objednaný produkt inému subjektu, alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa. 


4. Dodacie lehoty:

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený odberateľovi pri overovaní objednávky.
Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Odberateľovi  nevzniká automaticky nárok na zrušenie kúpy časti tovaru, ktorý na sklade k dispozícií aktuálne je.

 Pred prevzatím balíka predávajúci upozorňuje odberateľa si najskôr dôkladne pozrieť dátum odoslania balíka, ktorý je – hlavne v prípade živých rastlín – jedným z hlavných faktorov kvality doručenia tovaru. Zároveň predávajúci zdôrazňuje  uvádzať telefonický kontakt, na ktorom je bežne zastihnuteľný počas dňa, aby ho mohol kuriér bez problémov a kedykoveľvek zastihnúť a zásielka netrpela ďalším uskladňovaním.  
 

5. Cena, platobné podmienky a prepravné :

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Všetky ceny tovaru sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru.
Spotrebiteľ uhrádza platbu:

 Prevodom na účet

• Odberateľovi bude zaslaná zálohová faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, celkovej sume a o účte, na ktorý je treba zálohovú faktúru uhradiť. 
• Zálohovú faktúru treba uhradiť pod správnym variabilným symbolom a do dátumu uvedeného na faktúre ako Dátum splatnosti. Po pripísaní úhrady na účet, bude tovar zaslaný odberateľovi. 
• Odberateľ môže na úhradu zálohovej faktúry použiť internet banking, alebo priamy vklad na účet v banke. Pri dodaní tovaru už neplatí žiadnu inú sumu.

Na dobierku

• Odberateľ platí za objednaný tovar pri zaslaní poštou alebo kuriérom na dobierku, priamo na pošte alebo kuriérovi pri preberaní balíka.

Pri odovzdávaní produktu platí odberateľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

Spôsob dopravy si volí odberateľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Odberateľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

1. osobný odber – bezplatne

2. kuriérom  – cena je stanovená podľa cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorej služby predávajúci využíva a je závislá od vzdialenosti aj  od hmotnosti  kupovaného produktu. Poistenie zásielky nie je v cene. Vzhľadom na rozdielne ceny prepravného a neustále sa zvyšujúce ceny prepravného, predávajúci spolupracuje s viacerými prepravnými spoločnosťami.

Cena prepravného a balného je:

prostredníctvom Slovenskej pošty – ako balík do 5 kg      5 Eur s DPH 20 %

prostredníctvom kuriérskej služby  ako balík do 10 kg         8 Eur s DPH 20 %

Pri zásielkách nad 10 kg predávajúci stanovuje ceny podľa kuriérskej služby individuálne a vždy spolu s telefonickým dohovorom alebo e-mailovou dohodou s odberateľom.

 6. Preberanie tovaru, vlastnícke práva:

Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je odberateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, má odberateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na odberateľa momentom prevzatia tovaru odberateľom alebo jeho splnomocnencom.

Odberateľ je povinný skontrolovať si riadne tovar s vynaložením odbornej starostlivosti a to podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare na odberateľa. Ak si odberateľ tovar neskontroluje alebo nezariadi, aby bol skontrolovaný v dobe prechodu nebezpečenstva  škody na tovare na neho, nemôže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto kontrole. V ten deň, kedy odberateľ zistil chybu tovaru, je povinný o tom informovať predávajúceho.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak odberateľ neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar bezdôvodne prevziať. V prípade, ak si odberateľ tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od odberateľa požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru) opätovné doručenie zásielky je možné iba po vzájomnej dohode.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.

 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania produktu, vady na produkte, nevyhovujúcej kvalite, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Neplnenie alebo porušenie záväzku predávajúceho, týkajúce sa jednej alebo viacerých čiastočných dodávok nemá za následok zrušenie obchodného vzťahu s predávajúcim vo vzťahu k produktom a službám už dodaným alebo ešte nedodaným.

 

7 . Záručné lehoty a reklamačný poriadok

Záručná doba na produkt dodávaný predávajúcim  sa riadi zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľ a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a príslušnými zákonmi Obchodného zákonníka. . Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky.  
  
 Spotrebiteľ je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je odberateľ povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.. V prípade živých rastlín a pri množstevnej reklamácií je odberateľ povinný si túto reklamáciu uplatniť do 24 hodín od prevzatia balíka. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.   Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. 
 
Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu predávajúceho čistý,  mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa, s priloženým oznámením o uložení zásielky – ktorý je hlavne v prípade živých rastlín faktorom pre uznanie reklamácie. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave, aj keď sa chyba prejavila pred transportom. Na reklamácie chýb spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braná zreteľ. 

Predávajúci  tak nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, živelnými pohromami  a chybnou manipuláciou, či zlu starostlivosťou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. 
   
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.  
  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku vady na produkte, nevyhovujúcej kvalite alebo včasného nevyriadenia reklamácie.

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľ a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2. Záručné podmienky

a)       Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh presne zodpovedal potrebám spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu používania tovaru.

b)       Po celú dobu používania zakúpeného tovaru je nutné, aby spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku

3.Základné podmienky reklamácie

a)     Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, má spotrebiteľ právo túto chybu reklamovať.

b)     Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby, chyby materiálu alebo nekompletnosť. V žiadnom prípade nie na bežné opotrebovanie. Za chybu nemožno považovať zmenu stavu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo zásahu, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby.

c)     Ak sa vyskytne u výrobku neodstrániteľná chyba, ktorá nebráni ďalšiemu používaniu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu. Na chyby, na ktoré bola poskytnutá zľava, nie je možné uplatniť reklamáciu.

d)     Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, pokiaľ je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Spotrebiteľ je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky neškodné. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám).

e)     Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, keď lehota začína plynúť, nasledujúci deň po prevzatí tovaru. V prípadoch pozáručných opráv je lehota stanovená po dohode s vedúcim pracovníkom alebo s poverenou osobou, ktorá prijíma vec do opravy.  

4. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

a)     Oznámenie o zistených chybách vrátane ich stručného popisu je potrebné urobiť písomnou formou a priložiť spolu s kópiou dokladu o zakúpení k reklamovanému tovaru. Zásielku neposielajte na dobierku. Takto poslaný tovar na reklamáciu nebude prijatý a predlžuje sa tým doba vybavenia reklamácie.

b)     Predávajúci neručí za zle zabalené zásielky vráteného alebo reklamovaného tovaru zákazníkom. Na reklamáciu chýb spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braný ohľad. (Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zásielky distribuované od predávajúceho smerom ku konečným zákazníkom a obchodným partnerom spoločnosti.)

c)     Reklamáciu tovaru zakúpeného v internetovom obchode predávajúceho odporúčame uplatniť na adrese reklamačného oddelenia:

Bc. Zuzana Vajdová, Poľná 277, 013 02  Nededza alebo na vajda@vajda.sk

5. Lehoty na uplatnenie reklamácie

a)     Právo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť zväčšenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

b)     Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za chyby až do doby, kedy spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci sa zaväzuje informovať spotrebiteľa o príjmu reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba iba na vymenenú súčasť.

c)     Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať.

6. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 17.04.2019. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

   8. Odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

Odberateľ  je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s odberateľom , t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u odberateľa.

Objednávku je možné stornovať:

     1. písomnou formou na adrese sídla prevádzky predávajúceho

  2. e-mailom na adrese vajda@vajda.sk

Odberateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

 Právo na odstúpenie od zmluvy je odberateľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom odberateľ môže použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke www.vajda.sk–   vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ oznámenie o odstúpení odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže spotrebiteľ uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Predávajúci  je povinný najneskôr v lehote 3 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzky predávajúceho.

Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša odberateľ.

 Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak odberateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť odberateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý odberateľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré odberateľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša odberateľ len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované. Kúpnu cenu však nie je predávajúci povinní vrátiť, dokým mu nie je doručený tovar. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar odberateľovi vrátený na jeho náklady.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať.

 Odberateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na vajda@vajda.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, odberateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže odberateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Odberateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len odberateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od odberateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

9. Ochrana osobných údajov 

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”).

 Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre), alebo názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, ak ste platiteľom DPH, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

 Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

 V obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

 Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

 Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

E-shop na internetovej stránke www.vajda.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod registračným číslom 201407511

 10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať odberateľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude odberateľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ odberateľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a odberateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 
Predávajúci a odberateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a  odberateľom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Osobným objednaním, alebo akoukoľvek formou objednávky vrátane odosielania elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odosielania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je odberateľ neodvolateľne viazaný.

 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto  obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vajda.sk . Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy  obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 Tieto obchodné podmienky boli aktualizované 22.04.2019 a stávajú sa týmto dňom účinné.